Ochrana osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 známém pod zkratkou GDPR je společností QWERT Rubber, spol. s r.o repekováno stejně tak jako trvalá ochrana osobních dt a soukromí našich zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců a dalších osob.

Společnost QWERT Rubber, spol. s r.o. se sídlem Kryry, Vodní 165, PSČ 439 81, IČ: 627 41 667 zapsaná v obchodním rejsříku po spisovou značkou C 8795 u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen Společnost QWERT Rubber) je správcem osobních údajů a jako správce vydává informace o zpracování osobních údjaů jednotlivých kategorií osob.

Obchodní partneři

Zpracovávanými osobními údaji dodavatelů a odběratelů jsou jejich nacionálie, adresa/y, IČ, telefony, e-mialy a dále informace o množství a ceně odebraného a dodaného zboží.

Údaje jsou zpracovávány za účelem vedení účetnictví a daňové evidence na základě zákona 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví, 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů a 235/2004 Sb. Zákon o DPH.

Kontaktní údaje sjou dále využívány pro naplnění a operativní řešení dodavatelsko odběratelských vztahů při realizaci zakázek, kde právním důvodem uchování je naplnění smluvního vztahu dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

Dále pro objednávání zboží a služeb od dodavatelů na základě jimi zveřejňovaných nebo předávaných údajů, kde právním důvodem je oprávněný zájem Společnosti QWERT Rubber na zajištění výroby.

Osobní údaje jsou předávány výhradně na základě zákonem daných povinností v zákonem daném rozdahu. Jde především o hlášení finanční správě.

Splečnost QWERT Rubber prohlašuje, že všechny osobní údaje chráněny před přístupem neoprávněných osob, osobní údaje nejsou předávány třetím osobám, pokud to neukládá zákonná povinnost. Dále prohlašujeme, že jiné než uvedené zpracování osobních údajů je vyoloučené.

Poskytování Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem vyjádřeným uzavření písemné smlouvy se Správcem dat. Nemáte zákonnou povinnost poskytnout své osobní údaje. V případě jejich neposkytnutí a nesouhlasu s jejich zpracováním není možné uzavřít smluvní vztah se Správcem.

Na základě Vašich osobních údajů nedochází k automatickému rozhodování ani profilování.

Úplný rozsah zpracovávaných údajů, způsob ukládání, zpracování a předávání je dostupný u Správce.

Zaměstnanci

Zpracovávanými osobními údaji pracovníků jsou jejich nacionálie, adresa/y, rodinný stav, informace o nezletilých dětech, docházka, pracovní výkony, mzdy, velkost obuvi a oděvů, telefony a e-mialy.

Údaje jsou zpracovávány za účelem osobní evidence pracovníků na základě zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

Dále jsou odobní údaje zpracovávány za účelem zpracování mezd, odvodů na zdravotním pojištění, sociálním pojištění, daně ze mzdy a zákonného pojištění zaěmstnanců na základě zákona č. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů, č. 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění, č. 589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení.

Kontaktní údaje sjou dále využívány pro operativní kontaktování zaměstnance v případě odvrácení škod na majetku, zdraví, ztrát z výroby nebo jiné újmy na základě oprávněného zájmu Společnosti QWERT Rubber.

Osobní údaje jsou předávány výhradně na základě zákonem daných povinností v zákonem daném rozdahu. Jde o hlášení finanční správě, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a pracovnímu úřadu.

Splečnost QWERT Rubber prohlašuje, že všechny osobní údaje chráněny před přístupem neoprávněných osob, osobní údaje nejsou předávány třetím osobám, pokud to neukládá zákonná povinnost. Dále prohlašujeme, že jiné než uvedené zpracování osobních údajů je vyoloučené.

Poskytování Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem vyjádřeným rozhodnutím být zaměstnancem u Správce dat. Nemáte zákonnou povinnost poskytnout své osobní údaje. V případě jejich neposkytnutí a nesouhlasu s jejich zpracováním ztrácíte možnost zaměstnání u Správce.

Na základě Vašich osobních údajů nedochází k automatickému rozhodování ani profilování.

Úplný rozsah zpracovávaných údajů, způsob ukládání, zpracování a předávání je dostupný u vedení solečnosti.

Práva osob

Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány (subjekt osobních údajů) má ze zákona tato práva:

Požadovat informaci o rozsahu zpracovávaných dat, účelu, zákonnosti a rozsahu zpracování.

Přistupovat ke svým osobním údajům.

Požadovat opravu svých osobních údajů.

Požadovat výmaz svých osobních údajů v případě, že jejich uchování je neoprávněné.

Požadovat omezení zpracování svých osobních údajů v případě neoprávněného rozsahu.

Vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

Požadovat nepřenositelnost osobních údajů.

Odvolat souhlas se zpracování osobních údajů a to i dříve uděleného souhlasu.

Vznést stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk Sochora 27, 170 00 Praha 7, a to písemně nebo osobně na uvedené adrese, nebo prostřednictvím e-mailové schránky posta@uoou.cz.